ADATVÉDELEM


FELHASZNÁLÓISZERZŐDÉS

www.enzoldhazam.hu

I. PREAMBULUM

1. Alulírott
Név: New Generation Building Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: NGBS Hungary Kft.
Székhely: 1222 Budapest, Gyár utca 15. I. épület
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-997741
Adószám: 24249443-2-43


(továbbiakban:„Szolgáltató”) kérjük Önt, mintfelhasználót (továbbiakban: „Felhasználó”),hogy a Szolgáltató www.enzoldhazam.huhonlapján (továbbiakban: „Honlap”)elérhető szolgáltatás (továbbiakban: „Szolgáltatás”)igénybevételét megelőzően gondosan olvassa el a jelen Szerződést.

2. AHonlapon történő rubrika bejelölésével, a regisztrációval, valamint a Honlaphasználatával Felhasználó feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kijelenti,hogy a jelen Szerződésben foglaltakat maradéktalanul megismerte, megértette éselfogadja a benne leírtakat. Felhasználó továbbá jelen Szerződés elfogadásávalkötelezettséget vállal az abban foglaltak maradéktalan betartása iránt.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A jelen Szerződés tárgyát képezőSzolgáltatás a Szolgáltató által gyártott iCON automatika rendszer(továbbiakban: „Rendszer”) vonatkozásábanlehetővé teszi a Felhasználó részére, hogy az általa használt Rendszertinterneten keresztül, távolról irányítsa.

2. A Szolgáltatás online (internetes)kapcsolattal jön létre a Felhasználó által létrehozott fiók és az azonkeresztül elérhető Rendszer között. A Szolgáltatás távoli hozzáférést biztosíta Rendszerhez.

III. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

1. A Szolgáltatás igénybevételével éshasználatával, valamint a minimális informatikai követelményekkel kapcsolatosrészletes információkat a „Felhasználóileírás iCON automatika rendszer webes felület alkalmazáshoz” megnevezésűleírás (továbbiakban: „Leírás”)tartalmazza, mely az alábbi címen található: https://www.enzoldhazam.hu/icon_taveleres_hasznalati_utmutato_2017_08_17.pdf.

2. A Szolgáltatás használatához aFelhasználónak felhasználói fiókkal (továbbiakban: „Fiók”), illetve beépített és használatra kész Rendszerrel szükségesrendelkeznie. A Fiók bizalmas és biztonságos jellegű, ahhoz kizárólagFelhasználó által megadott felhasználónév és jelszó birtokában lehethozzáférni. A Fiók bizalmas és biztonságos jellegének megőrzéséért aFelhasználó felelős. Szolgáltató nem felel semmilyen olyan vagyoni ésnemvagyoni kárért, amely abból ered, hogy illetéktelen személyek afelhasználónév és jelszó birtokában a fiókhoz hozzáfértek, ezekben az esetekbena Szolgáltató a felelősségét teljes mértékben kizárja.

Szolgáltató kifejezetten javasolja,hogy a Felhasználó tartózkodjon minden olyan magatartástól, amelynekkövetkeztében az általa megadott felhasználónevet és jelszót illetéktelenszemélyek megismerhetik.

3. Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag ajelen Szerződésben, a Leírásban, a Rendszerhez esetlegesen biztosított máshasználati útmutatókban, illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelőenveheti igénybe.

4. A Fiókban, vagy a Fiókkal biztosítottSzolgáltatással megvalósított magatartásokért a Felhasználó felelős. ASzolgáltató nem felel semmilyen olyan vagyoni, vagy nemvagyoni kárért, amelyabból ered, hogy Felhasználó nem a jelen

Szerződés, a Leírás, vagy a Rendszerhezesetlegesen biztosított más használati útmutatónak megfelelően használja aSzolgáltatást.

5. Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatásról lemondani, annakhasználatával felhagyni. Felhasználó jogosult továbbá a Fiók törlésére.

IV. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE

1. A Szolgáltatás használatát a Szolgáltatóa Rendszerrel és Fiókkal rendelkező Felhasználó részére térítésmentesengarantálja.

2. Felhasználó jelen Szerződés aláírásávalkijelenti és elfogadja, hogy amennyiben a jelen Szerződéssel, vagy aSzolgáltatással kapcsolatban Szolgáltatónak fizetési kötelezettsége keletkezne,úgy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamattalmegegyező mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

V. A SZOLGÁLTATÁS MÓDOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

1. Felhasználó jelen Szerződéselfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás folyamatosan fejlesztésalatt áll, annak tartalma, kinézete, vagy bármilyen más aspektusa a Szolgáltatóáltal bármikor, előzetes tájékoztató és Felhasználó által adott engedély nélkülmegváltoztatható.

2. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra,hogy a Szolgáltatás egyes részeit, vagy a Szolgáltatás egészét módosítsa,frissítse, kalibrálja, fejlessze, leállítsa, vagy megszüntesse a Felhasználókülön hozzájárulása nélkül. A Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával akkéntnyilatkozik, hogy a jelen pontban foglaltakat maradéktalanul megismerte éselfogadja azzal együttesen, hogy a Szolgáltatás egyes részeinek, vagy aSzolgáltatás egészének módosításából, frissítéséből, kalibrálásából,fejlesztéséből, leállításából, vagy megszüntetéséből eredő vagyoni ésnemvagyoni károk megtérítésére Szolgáltató nem köteles.

VI. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

1. Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy jogszabályirendelkezések keretei között a Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, aSzolgáltatással kapcsolatosan keletkező vagyoni és nemvagyoni kártérítés-, díj-költségfizetési kötelezettség alól.

2. Felhasználó továbbá jelen Szerződés elfogadásával tudomásul veszi,hogy amennyiben a Szolgáltatás hibásnak bizonyulna, úgy a hibából eredő bármelyvagyoni és nemvagyoni kárért – beleértve, de nem kizárólag az esetlegesadatvesztést, a Rendszer és a Szolgáltatás közötti együttműködéssikertelenségét, a Rendszer, vagy az ahhoz kapcsolódó eszközök működésévelkapcsolatosan fellépő hibákat – való felelősséget a Szolgáltató a jogszabályirendelkezések adta határok között kizárja.

3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás olyan hibáiértnem vállal felelősséget a Szolgáltató, amely abból ered, hogy a Felhasználó nemmegfelelő eszközön, vagy internetes forrással, böngészővel kívánja igénybevenni a Szolgáltatást.

4. A Szolgáltató a jogszabályi keretek kötött nem vállal felelősségetolyan károkért, amelyeket az ellenőrzési körén kívül eső, előre nem láthatókörülmények okoztak (vis maior).

5. A Szolgáltatás használatával kapcsolatos kockázatok a Felhasználótterhelik, melyet a Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával elismer. ASzolgáltató a jogszabályi keretek között sem szerződéses, sem szerződésenkívüli károkozásért – a gondatlanságot is beleértve – nem vonható felelősségrea Felhasználó, vagy más, harmadik személy által közvetett, vagy közvetlenmagatartásából, illetve a Szolgáltatás rendeltetésszerű, vagy nemrendeltetésszerű használatából fakadó károkért.

6. A Szolgáltató a Szolgáltatást ésszerű gondosság mellett nyújtja,ugyanakkor a Szolgáltató jelen Felhasználói szerződéssel tájékoztatja aFelhasználót, hogy előfordulhatnak olyan hibák, amelyek megelőzésére, vagykijavítására nincs lehetősége. A Szolgáltató nem garantálja a Szolgáltatáshibátlan, és zavarmentes működését, ahogyan azt sem, hogy a Szolgáltatás mindenFelhasználó által támasztott elvárásnak megfelel.

7. A Szolgáltató jogszabályi keretek között szavatossági és jótállásifelelősségét kizárja.

8. A Szolgáltató nem terheli felelősség a Felhasználónak a Honlap,vagy a Szolgáltatás használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak,így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában.

9. A Felhasználó kijelenti, hogy aSzolgáltatást a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, aSzolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. ASzolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás, illetve Honlap igénybevételesorán megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím használatábóleredő kárért. A Szolgáltató nem felelős továbbá a Felhasználó által megadottadatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyenfelmerülő hátrányért.

10.A jelen SzerződésVI. pontjában taglalt felelősség kizárására, korlátozására, szavatosságra ésjótállásra vonatkozó minden rendelkezése kiterjed az olyan vagyoni ésnemvagyoni károkra is, amelyek a jelen Szerződéssel, illetve a Szolgáltatássalösszefüggésben a Rendszert magába foglaló ingatlanban keletkeznek A jelenSzerződés VI. pontjában taglalt felelősség kizárására, korlátozására,szavatosságra és jótállásra vonatkozó minden rendelkezése kiterjed továbbá ajelen Szerződéssel, illetve a Szolgáltatással összefüggésben a Rendszer nemmegfelelő működéséből eredő fizetési kötelezettségekre (pl. magasabbfogyasztásból eredő fizetési kötelezettségek). Felhasználó a jelen pontbanfoglaltakat megérti és maradéktalanul elfogadja.

VII. ADATVÉDELEM

1. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatvédelemmel, ajogszabályok szerinti adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseket az „Adatkezelési tájékoztató www.enzoldhazam.hu elnevezésű tájékoztató (továbbiakban:„Tájékoztató”) tartalmazza, melynekmegismerése és elfogadása a Honlap és a Szolgáltatás használatának előzetesfeltétele. Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával kijelenti, hogy a Tájékoztatótelolvasta megismerte, megértette és elfogadta. A Tájékoztató az alábbi címenelérhető: www.enzoldhazam.hu

VIII. SZERZŐI JOG, JÓ HÍRNÉV

1. A Szolgáltatás bármely eleme (beleértve,de nem kizárólag a működési mechanizmust, az ötletet és a megvalósítást is) ésannak egésze, továbbá a Honlapon a Szolgáltató által elérhetővé tett mindentartalom (beleértve, de nem kizárólag a Honlap arculatát, tartalmát, elrendezésétis) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.

2. A Szolgáltatás igénybevételével, továbbáa jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó nem szerez semmilyen szellemitulajdonjogot a Szolgáltatás, a Honlap, vagy ezek tartalma felett. A jelenSzerződés Felhasználót kizárólag a Szolgáltatás használatára jogosítja fel,arra nem ad engedélyt, hogy a Szolgáltatást Szolgáltató írásbeli engedélyenélkül bármely más módon felhasználja, továbbadja, értékesítse.

3. A Honlap és működése vonatkozásában aszerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megilletőjogok jogosultja a Szolgáltató. A Honlap bármely elemének másolása, módosításavagy újbóli közzététele – a Szolgáltató kifejezetten erre irányuló, írásbelifelhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget vonmaga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható aSzolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Honlap,vagy a Szolgáltatás egészét, vagy bármely részét többszörözni, terjeszteni,felhasználni, használni, kivéve, ha a Szolgáltató egyértelműen és kifejezettenehhez külön hozzájárul. A Szolgáltató a Honlap, vagy a Szolgáltatás tartalmánakbármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjavagy visszavonhatja.

4. A Felhasználó vállalja, hogy minden, aSzolgáltató által megkövetelt intézkedést megtesz a Szolgáltató jó hírnevénekmegóvása érdekében.

IX. A SZERZŐDÉSESJOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

1. AFelhasználó bármikor kezdeményezheti a Fiók törlését, amely a Szolgáltatóval jelenSzerződéssel létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A jelen Szerződésalapján fennálló jogviszony megszűnésétől és a Fiók törlésétől számítva aFelhasználó a Szolgáltatást elérni és használni nem tudja.

2. ASzolgáltató bármikor jogosult a jelen Szerződés alapján fennálló szerződésesjogviszonyt indokolás nélkül 30(harminc) napos felmondási idővel megszüntetni és a felmondási időelteltével a Fiókot törölni.

3. Amennyibena Felhasználó megsérti a jelen Szerződésben, vagy a jogszabályokbanfoglaltakat, akkor a Szolgáltató jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályúfelmondására és a Fiók törlésére.

X. HATÁLY

1. Ajelen Szerződés a Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő jogügyletáltalános feltételeit tartalmazza, amelyek mind a Szolgáltatóra, mind aFelhasználóra nézve külön kikötés nélkül is kötelezők, amennyiben a Felekeltérő rendelkezéseket nem állapítanak meg.

2. ASzolgáltató és a Felhasználó jogügyletének tartalmára elsősorban jelen Szerződés,az abban nem szabályozott kérdésekben pedig a magyar jog az irányadó.

3. JelenSzerződés rendelkezései a Felek közötti jogviszony teljes időtartamára,valamint a jogviszony megszüntetését követően, a jogviszonnyal kapcsolatosvalamennyi esetleges vitás kérdés, jogvita rendezése esetén irányadó.

4. JelenSzerződés a Honlapon történő közzététel napján lép hatályba.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. ASzolgáltató jogosult a jelen Szerződés egyoldalú módosítására. A hivatkozottfeltételek módosítására az esetek döntő többségében a megváltozottjogszabályokra tekintettel kerül sor, ezért Szolgáltató kéri a Felhasználót,hogy a Szolgáltatás igénybevétele előtt a jelen Szerződést olvassa el.

A módosításidőpontját követően a Felhasználó a Szolgáltatás használatával, illetvemegrendelésével egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is.

A Szolgáltatóegyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozásaesetén, új szolgáltatás bevezetése, vagy a már meglévő Szolgáltatás minőségénekbiztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a feltöltötttartalmakra vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtételecéljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményekbenbekövetkezett változás indokolja. Amennyiben a Felhasználó a módosított Szerződésmellett nem kívánja tovább igénybe venni a Szolgáltató Szolgáltatását,jogviszonyát jogosult megszüntetni, a jelen Szerződés rendelkezései szerint.

2. Amennyibena jelen Szerződés valamely rendelkezésével kapcsolatban Felhasználónak kérdésemerülne fel, úgy az alábbiakban megjelölt e-mail címre küldött e-mailben, vagya levelezési címére küldött levélben tehet fel kérdést a Szolgáltatónak, akitörekszik a lehető legrövidebb időn belül a kérdést megválaszolni.
E-mail cím: service@ngbsh.hu
Levelezési cím: 1222 Budapest, Gyár utca 15. I. épület


3. JelenSzerződés Felhasználó általi elfogadása írásbeli szerződésnek minősül, melyet aSzolgáltató nem iktat.

4. A jelen Felhasználóiszerződéből eredő jogviták elbírálására, pertárgy értéktől függőenkizárólagosan illetékes a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a SzékesfehérváriTörvényszék.

5. JelenSzerződés 2019.01.01 napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. Jelen Szerződésbármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzőenfigyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a Honlapon. Jelen SzerződésFelhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogya Szerződés mindenkori hatályos és teljes szövege a Honlapon közzétételrekerül.

6. Haa jelen Szerződés bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagyvégrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a többi rendelkezés jogszerűségét,érvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja, és nem akadályozza.

Tartalomjegyzék

I. Preambulum. 1
II. A Szerződés tárgya. 1
III. A Szolgáltatás igénybevétele. 1
IV. A Szolgáltatás ellenértéke. 2
V. A Szolgáltatás módosítása, fejlesztése, megszüntetése2
VI. Felelősség korlátozása, szavatosság és jótállás2
VII. Adatvédelem. 3
VIII. Szerzői jog, jó hírnév3
IX. A Szerződéses jogviszony megszűnése. 3
X. Hatály4
XI. Egyéb rendelkezések4
Vissza